กำหนดการจัดอบรม หลักสูตรย่อยที่ 1 กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา “เปลี่ยนทุกข์ และความหวังเป็นข้อมูล”

วันฝึกอบรม: ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554
สถานที่: ณ สวนศิลป์ บ้านดิน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
เปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน– 20 กรกฎาคม 2554


หลักสูตรที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ร่วมสำรวจ แลกเปลี่ยน ถกแถลง และทดลองปฏิบัติที่ทำให้ท่านค้นพบความมหัศจรรย์ พลัง และความสนุกของการทำงานเรื่องข้อมูลอันนำไปสู่การค้นพบทางออกของทุกข์ และปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1: “สำรวจโลกดัชนีชี้วัด”
การสำรวจดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าในระดับสากล ประเทศ และท้องถิ่น เพื่อเป็นอาหารสมองกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิด และกระตุ้นเตือนการวางเป้าหมายการพัฒนาที่จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ถูกที่ถูกทาง และมีประสิทธิภาพมาก

ฐานที่ 2: เกมส์ “ไขปริศนาการพัฒนา”
เกมส์บทบาทสมมติที่จำลองแนวทางการพัฒนา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ทดลองเล่น เพื่อเรียนรู้ค้นหาแนวทางการตัดสินใจที่นำไปสู่การตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความก้าวหน้าที่แท้จริง

ฐานที่ 3: “ล้ำหน้าสู่อนาคต”
ฐานการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ Future Scenario และ Foresight ในกระบวนการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ และรอบด้านมากขึ้น

ฐานที่ 4: “สุขนี้ที่บ้านเลือก”
ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านเลือกที่เป็นตำบลแห่งแรกของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตัวชี้วัดความสุขมวลรวมท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ชุมชนเริ่มถือหางเสือการพัฒนาได้อย่างมั่นคง และชัดเจนมากขึ้น

ฐานที่ 5: “หยั่งรากในชุมชนรากแก้ว”
เน้นการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการทำงานกับชุมชน ผ่านเครื่องมือ Appreciated Inquiry (AI)

ฐานที่ 6: “ล้วงลึกฐานข้อมูล วิเคราะห์เป็น ถ่ายทอดได้”
บอกเล่าประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข และสถานการณ์ท้องถิ่น รวมถึงการผูกเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อเสริมพลังขับเคลื่อนสังคม


วันที่ 5 สิงหาคม 2554
10.00 -11.00 น.:ลงทะเบียน
11.00-12.00 น.:ยินดีที่ได้รู้จัก
12.00 – 13.00 น.:รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.:

ฐานที่ 1: “สำรวจโลกดัชนีชี้วัด”

  • สำรวจดัชนีชี้วัดระดับสากล โดย เดชรัต สุขกำเนิด และ ปาริชาติ ศิวรักษ์
  • สำรวจคลังข้อมูลซ ฐานสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัด โดย ทีมงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
15.00 – 18.00 น.:

ฐานที่ 2: เกมส์ “ไขปริศนาการพัฒนา” ผู้นำเกมส์ โดยทีมงานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

18.00 – 18.30 น.:พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 20.00 น.:งานเลี้ยงต้อนรับ
วันที่ 6 สิงหาคม 2554
9.00 – 12.00 น.:ฐานที่ 3: “ล้ำหน้าสู่อนาคต” ถ่ายทอดประสบการณ์โดยทีมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
12.00 – 13.00 น.:รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.:ออกเดินทางไปบ้านเลือก
13.30 – 16.00 น.:ฐานที่ 4: “สุขนี้ที่บ้านเลือก” ร่วมแลกแปลี่ยนกับชุมชนบ้านเลือก
16.00 – 17.30 น.:เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 – 18.30 น.:รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 น.:ฐานที่ 5: “หยั่งรากในชุมชนรากแก้ว” โดยคุณสุเทพ ไชยขันธ์ และทีมพอช.
วันที่ 7 สิงหาคม 2554
9.00 – 12.00 น.:ฐานที่ 6: “ล้วงลึกฐานข้อมูล วิเคราะห์เป็น ถ่ายทอดได้” อำนวยโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
12.00 – 13.00 น.:รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.:ฐานที่ 6: “ล้วงลึกฐานข้อมูล วิเคราะห์เป็น ถ่ายทอดได้” (ต่อ)
15.00 น.:เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ